loading
Mål, praksis og resultater

I Brubakken har helse, miljø og sikkerhet første prioritet og vi jobber bevisst med våre HMS-mål. Vi har gjennom våre produkter tilpasset utstyret til brukeren i den grad nye typer er blitt produsert. Dette er for å minimalisere de menneskelige belastninger som bruker utsettes for. Brubakken legger stor vekt på arbeidet med å sikre et trygt og godt arbeidsmiljø for alle medarbeidere, samt ivaretagelse av det ytre miljø.

Målsettinger: Det overordna målet for HMS-arbeidet hos Brubakken er å tenke sikkerhet først, og drive virksomheten slik at myndighetenes krav til helse, miljø og sikkerhet etterleves fult ut. Vi jobber kontinuerlig med forbedring av våre instrukser, rutiner og vår HMS-kultur. Brubakken sin målsetting for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet er:

  • Helse – lavt fravær, og godt arbeidsmiljø
  • Miljø – null skader på materiell og miljø
  • Sikkerhet – null personskader

 

Brubakken tar miljøansvar

I Brubakken tar vi miljøansvar og behandler spesialmaskiner og avfall på en slik måte at det ikke forurenser omgivelsene og skader miljøet. Det betyr at vi har rutine som tilfredsstiller myndighetens krav for bruk, oppbevaring og håndtering av farlig avfall i vår bedrift. Vi vektlegger også et helsefremmende arbeidsmiljø for våre ansatte.
Maskiner: Bedriftens kjerneprodukter, utleie og salg av maskiner, trucker og lift, kan ved feilaktig bruk eller bruk av uegnet maskin, påføre brukeren miljøbelastninger. Ved siden av dette har vi den interne miljøbelastning i form av støy og spesialavfall. Brubakken har som det ledende firma i sin bransje i Norge, kommet lengst med å skåne rygg-/skjelettplager med å verne lift og trucksjåføren. «Lift-Cabin» er en av flere konstruksjoner som bedriften har tilpasset til bruker for å lette sjåførens hverdag.
Avfall: I Brubakken håndterer vi avfall som spillolje, oljefilter, brukte batterier og brukte dekk etc på en forskriftsmessig og forsvarlig måte i henhold til bestemmelsene fra Miljødirektoratet og Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkhetsarbeid i virksomheter – Internkontrollforskriften.

 

Kvalitetsarbeid og sertifisering i Brubakken

Vi arbeider systematisk og kontinuerlig med forbedringer i alle ledd av vår organisasjon med sikte på 0 skader, 0 feil og fornøyde kunder. Vi er prekvalifisert som leverandør av våre produkter og tjenester til en rekke store enkelt bedrifter og likeledes av Achilles-systemet på vegne av sine medlemmer i ulike bransjer.

  • Vi er sertifisert og godkjent for å utføre sakkyndig kontroll (ASAS)
  • Vi er prekvalifisert som leverandør til oljerelatert industri i Norge og Danmark (Achilles)
  • Vi er prekvalifisert som leverandør til energibransjen i Norden (Sellihca)
  • Vi er prekvalifisert som leverandør til bygg- og anleggsbransjen i Norge ( StartBANK)

Rapport Åpenhetsloven Brubakken